Stichtingen | Verenigingen

Er zit een kern van waarheid in het gezegde dat als twee Nederlanders elkaar ontmoeten er al gauw een nieuwe partij is bijgekomen. Wij maken inderdaad graag gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten. Maar het terrein is natuurlijk veel breder dan alleen de politiek. Geloof, levensbeschouwing, dierenliefde of verzamelwoede, sport en muziek, toneel of milieubescherming – ieder doel kan worden aangegrepen om in verenigingsverband te gaan samenwerken.

Als notariskantoor hebben wij al veel nieuwe verenigingen op weg geholpen en gaandeweg hun bestaan hen geadviseerd wanneer aanpassingen nodig waren.

Waar verenigingen juist bestaan door hun leden, is dat weer heel anders bij een stichting. Een stichting heeft per definitie geen leden, alleen een bestuur. Vanouds zijn stichtingen voor allerlei goede doelen opgericht. Sinds het begin van deze eeuw wordt de stichtingsvorm steeds vaker gekozen voor andere doeleinden.

Wij adviseren u graag bij uw keuze voor een bepaalde rechtsvorm zodat we u daarna kunnen helpen bij het leggen van een solide juridische basis om uw doelen na te kunnen streven.

Gebeurtenissen in het leven

Wat is het verschil tussen een vereniging of stichting?

Het verschil tussen een vereniging en een stichting is substantieel en levensgroot. Verenigingen zijn geregeld in Boek 2, Titel 2 Burgerlijk Wetboek. Stichtingen zijn geregeld in Boek 2, Titel 5 Burgerlijk Wetboek. Een vereniging is een rechtspersoon waarin leden samenwerken voor een door hen gesteld doel. Een stichting is een rechtsperoon die geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een doel te verwezenlijken.

Zijn bestuurders van een vereniging of stichting hoofdelijk aansprakelijk?

Of u als bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van of schade door uw organisatie, is afhankelijk van de rechtsvorm. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u als bestuurslid zelf aansprakelijk als uw organisatie schulden maakt. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of bij een stichting, is een bestuurslid niet persoonlijk aansprakelijk voor schade of schulden. Wel kan een bestuurslid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als deze vooraf wist dat de vereniging niet in staat was verplichtingen aan een derde na te komen.

Wij willen onze statuten wijzigen

Het bestuur kan besluiten de statuten te wijzigen, als dit is toegestaan volgens de statuten. Statutenwijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Soms kennen de statuten de mogelijkheid tot wijziging niet. Is een statutenwijziging toch noodzakelijk dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen.

De rechter zal dit pas toestaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting redelijkerwijze niet werden gewild.

Ik wil een stichting of vereniging oprichten

Stichting
U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. In de oprichtingsakte moeten (een wettelijke verplichting) de statuten van de stichting worden opgenomen. De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen. De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders (mits reëel). Meer informatie leest u hier.

Vereniging
Het oprichten van een vereniging begint met het formuleren van een duidelijk doel. Bijvoorbeeld: belangenbehartiging van de huurders of samen sporten. Het doel van een vereniging mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde, op aantasting van de goede zeden of in strijd zijn met de wet. Verder mag een vereniging niet als doel hebben winst te maken om die onder de leden te verdelen. Winst maken en het vormen van fondsen mag wel als deze ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. Meer informatie leest u hier.