Ik wil een BV oprichten

De notaris is één van de instanties waarmee u te maken krijgt bij het oprichten van een BV. De notaris verzorgt de akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten, de ‘spelregels’ van de BV.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil een BV oprichten

Ik wil aandelen overdragen

Het kapitaal of vermogen van een rechtspersoon is in aandelen verdeeld. De personen die aandelen bezitten, worden aandeelhouders genoemd. De uitgifte van aandelen dient bij notariële akte te geschieden. Alle aandeelhouders zijn verenigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. Iedere aandeelhouder heeft het recht om de vergaderingen te bezoeken, er het woord te voeren en voorstellen goed of af te keuren.

De meeste b.v.’s hebben één aandeelhouder: de eigenaar/directeur. Zodra er echter meerdere aandeelhouders zijn, moeten er afspraken gemaakt worden over de besluitvorming. Het kan namelijk voorkomen dat er een beslissing moet worden genomen terwijl er evenveel stemmen voor als tegen zijn. In dat geval is het handig wanneer er vooraf (in een ‘aandeelhoudersovereenkomst’) is vastgelegd dat er een beslissing door een of meerdere buitenstaanders moet worden genomen.

 

Voor de uitgifte van nieuwe aandelen is een afzonderlijke, notariële akte vereist.

Voorafgaande aan de uitgifte dient door de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit te worden genomen, hoeveel aandelen en tegen welke koers deze aandelen worden uitgegeven.

Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht op de uit te geven aandelen. Maken zij hiervan geen gebruik, dan kunnen de uit te geven aandelen aan derden worden uitgegeven. In het laatste geval komen er derhalve nieuwe aandeelhouders bij.

De vennootschap die de aandelen uitgeeft vertegenwoordigd door de directie en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven, dienen de notariële akte te ondertekenen.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil aandelen overdragen

Ik wil mijn onderneming overdragen

Bij de overdracht van een onderneming komt voor zowel de uittreder als de opvolger veel kijken. Zaken met betrekking tot de fiscus, de financiën en eventuele familie moeten geregeld en afgehandeld worden.
De notaris kan hierbij een belangrijke rol spelen. Problemen worden daarmee voorkomen en waar nodig opgelost. De notaris heeft verstand van en ervaring met dit soort zaken en wijst u de juiste weg.

Neem in geval van overname tijdig contact op met de notaris; belt u ons gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak over advies bij overname.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil mijn onderneming overdragen

Ik wil vastleggen dat meerdere BV’s gaan fuseren

Er zijn heel veel soorten fusies. In juridische zin zijn ze allemaal verschillend. De hoofdlijn bij juridische fusies is dat daar twee of meer rechtspersonen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld twee BV’s. Het vermogen van één of meer van de verdwijnende rechtspersoon of rechtspersonen gaat naar de overblijvende (de “verkrijgende”) rechtspersoon. Dit is een vèrgaande vorm van fuseren. Een andere vorm is de aandelenfusie. Dan krijgt de ene vennootschap in ruil voor de eigen aandelen, aandelen in de andere vennootschap.


Juridische fusie en splitsing zijn niet vormvrij. U hebt er een notariële akte voor nodig. Wij verzorgen de formele procedures en zorgen ervoor dat gedurende het hele traject alle van belang zijnde juridische zaken en gevolgen aan bod komen. Daarmee kunt u telkens afgewogen keuzes maken en vervolgstappen zetten.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil vastleggen dat meerdere BV’s gaan fuseren

Ik wil statutenwijzigingen doorvoeren in de notariële akte

Bent u van plan om de statuten van een rechtspersoon te wijzigen? De Nederlandse wet bepaalt dat de statuten van een vereniging, stichting, een NV of een BV kunnen worden gewijzigd bij notariële akte. Op het gebied van het opstellen en wijzigen van statuten is de notaris daarom de adviseur bij uitstek.

Statuten zijn de grondregels die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de vereniging en de stichting. De statuten zijn opgenomen in de notarieel verleden akte van oprichting. De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister. Dit gebeurt doorgaans doordat een authentiek afschrift van de akte van oprichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de statuten berust volledig bij de ter zake deskundige notaris.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil statutenwijzigingen doorvoeren in de notariële akte