Ik wil een stichting of vereniging oprichten

Stichting

U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. In de oprichtingsakte moeten (een wettelijke verplichting) de statuten van de stichting worden opgenomen. De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen. De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders (mits reëel). Meer informatie leest u hier.Vereniging

Het oprichten van een vereniging begint met het formuleren van een duidelijk doel. Bijvoorbeeld: belangenbehartiging van de huurders of samen sporten. Het doel van een vereniging mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde, op aantasting van de goede zeden of in strijd zijn met de wet. Verder mag een vereniging niet als doel hebben winst te maken om die onder de leden te verdelen. Winst maken en het vormen van fondsen mag wel als deze ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. Meer informatie leest u hier.

Comments are closed.