VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Spoormakers Notarissen 3 notarissen 2

Algemene voorwaarden

 1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken zijn op de aansprakelijkheid van de notaris van toepassing de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vastgestelde algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag en de griffie van de Rechtbank te Den Haag, welke op verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn bij de notaris en bij de KNB.
 2. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft de notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 3. Indien in de werkzaamheden, welke worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft.
 4. De onder 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. De onder 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook, indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 6. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking als vermeld onder 3, 4, 5 en 6 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 8. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaat regelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
 10. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de praktijkvennootschap van de notaris, de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever(s) en op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers als bedoeld onder 7 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

IDENTIFICATIE EN MELDPLICHT

De werkzaamheden, welke door de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers worden verricht, kunnen vanwege hun aard onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vallen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Onze privacyverklaring kunt u hier raadplegen. Op verzoek zal de privacyverklaring worden toegezonden.