VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Onroerend goed, hypotheekakte bij Spoormakers Notarissen in Helmond

Onroerend goed

In Nederland is het zo dat de notaris alle juridische zaken regelt rondom de overdracht van onroerend goed. De Nederlandse wetgever wil dat alleen een notaris dat mag doen, zodat alle betrokken partijen zeker weten wat ze doen. In andere landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, kennen ze geen notaris zoals wij die in Nederland en veel andere landen in Europa kennen. Daar sluiten kopers een dure verzekering af om de kosten van problemen die zich na de overdracht presenteren af te dekken en nemen zowel koper als verkoper vaak een dure juridische adviseur in de arm. Toch blijkt het zo te zijn dat juist in die landen relatief veel fraude met betrekking tot onroerend goed voorkomt.

Het systeem is in Nederland zodanig ingericht dat u niet alleen de hoogste zekerheid heeft dat u krijgt wat u met de wederpartij heeft afgesproken maar dat ook nog tegen de laagste kosten.

Het scala aan diensten in het kort:

Hoe werkt de 5%-regeling?

Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, mag je bij de oplevering 5% van de aanneemsom laten bewaren door de notaris. Dat noemen we: de 5%-regeling. Maar hoe werkt deze regeling precies?

 

De 5%-regeling: extra zekerheid

De 5%-regeling is het wettelijke recht van de koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering 5% van de aanneemsom te laten bewaren door de notaris. Constateer je bij de oplevering of in de eerste 3 maanden na de oplevering gebreken, dan werkt de regeling als een stok achter de deur: als de aannemer de gebreken niet herstelt, kun je de uitbetaling van deze laatste 5% van de aanneemsom tegenhouden.

Het tegenhouden van de uitbetaling kan op 2 manieren:

  1. Een depot

Een nieuwbouwwoning betaal je in termijnen; deze staan in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. Bij een depot wordt de laatste betaaltermijn van 10% in tweeën gedeeld: de éne helft betaal je aan de aannemer, de andere helft (de andere 5% dus) laat je bewaren door de notaris in een depot en stort je dus op de derdengeldenrekening van de notaris.

  1. Een bankgarantie

Alternatief voor een depotstorting is dat de aannemer een bankgarantie stelt. Dit betekent dat een bank garant staat voor 5% van de aanneemsom als de aannemer zijn verplichtingen niet na zou komen. De aannemer laat zijn bank een bankgarantie verstrekken aan de notaris. Meestal laat een aannemer je weten wanneer hij een bankgarantie heeft laten stellen. In deze situatie ben je verplicht en betaal je ook gerust de volledige laatste termijn van de koop-/aanneemsom aan de aannemer, want zijn bank garandeert terugbetaling van de helft daarvan.

Controleer vóór de oplevering bij de notaris of de aannemer inderdaad een bankgarantie heeft laten stellen. Is deze garantie er (nog) niet of is deze niet in orde, dan kun je altijd nog 5% in depot storten bij de notaris.

 

Wat als de aannemer zich niet aan de 5%-regeling houdt?

De 5%-regeling is een wettelijk recht, wijs je aannemer er in zo’n geval op dat je erop staat dat de regeling wordt nageleefd.

 

Hoe werkt deze regeling bij een nieuwbouwappartement?

Bij een nieuwbouwappartement geldt de 5%-regeling niet alleen voor jouw privégedeelte, maar ook voor de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw en het bijbehorende terrein, zoals bij voorbeeld de ontvangsthal en de technische ruimte met de gebouwinstallaties.

 

De oplevering

Tijdens de oplevering van je woning wordt een proces-verbaal opgemaakt door de aannemer. De oplevering is namelijk een belangrijk moment waarop het bezit van de woning en alle daarmee verbonden risico’s definitief op jou overgaan.

Zorg ervoor dat alle geconstateerde gebreken goed vermeld worden voordat je dit document tekent, zodat vastligt in welke staat de aannemer de woning aan jou heeft opgeleverd.

 

Stel er zijn wat gebreken aan de woning, wat dan?

Er zijn wat gebreken geconstateerd aan je nieuwbouwwoning en je hebt met de aannemer afgesproken dat de aannemer dit gaat oplossen. Houd dan zelf goed de wettelijk voorgeschreven termijn van 3 maanden (na de oplevering) in de gaten. Want waarschijnlijk zal één van de volgende scénario’s zich voltrekken.

  1. De gebreken worden keurig binnen 3 maanden door de aannemer hersteld.

De aannemer herstelt de gebreken keurig binnen 3 maanden. Je hoeft dan in principe verder niets te doen. Verneemt de notaris die jouw storting voor je bewaart niets van je, dan stort de notaris het bedrag na afloop van de 3 maanden op de rekening van de aannemer.

  1. De gebreken worden niet binnen 3 maanden hersteld.

Je ziet aankomen dat de gebreken aan jouw nieuwbouwwoning niet binnen drie maanden zullen (of kunnen) worden hersteld.

Dan mag je een bepaald bedrag langer door de notaris laten bewaren. Dat bedrag moet dan wel in een ‘redelijke verhouding’ staan tot de nog niet herstelde gebreken. Hiervoor zul je wel de notaris die jouw storting bewaart schriftelijk moeten berichten.

Ook wanneer jouw aannemer een bankgarantie heeft laten stellen, moet je de notaris die de bankgarantie bewaart schriftelijk in kennis stellen.

 

Ben redelijk, laat niet teveel in depot staan bij de notaris.

De wettelijke regeling schrijft namelijk ook voor dat wanneer een koper een onredelijk hoog bedrag langer dan 3 maanden bij de notaris laat bewaren, dan de koper de wettelijke rente zal moeten vergoeden aan de aannemer.
Bedenk goed en beargumenteer in je brief hoe jij op het langer te bewaren bedrag bent uitgekomen.

Bestaat er iets dat meer enerverend is dan het creëren van iets nieuws zoals bijvoorbeeld een nieuw gebied voor wonen, winkelen of bedrijvigheid?

Voordat de eerste schop de grond in gaat, is er echter het nodige voorbereidingswerk nodig, ook in juridische zin.

Wij begeleiden u graag met het uitwerken en vastleggen van de juridische details, van inkoop tot en met de laatste verkoop.

Hiervoor kunnen wij voor u een akte van splitsing in appartementsrechten opmaken.

Hierbij spreekt het geval van een gebouw met verschillende woonappartementen natuurlijk het meest tot de verbeelding, maar de akte van splitsing biedt meerwaarde in veel meer gevallen waarin het nodig is om tussen verschillende gebruikseenheden in een gebouw of op een terrein of park goede afspraken vast te leggen over het gebruik en onderhoud.

Tegelijk met de ondertekening van de akte van splitsing wordt ook een Vereniging van Eigenaars opgericht, zodat er een bestuur is dat de meest voorkomende taken kan uitvoeren maar de leden samen altijd inspraak houden op een manier die vooraf duidelijk schriftelijk is vastgelegd.

Soms is het wenselijk om een bepaald geldbedrag dat tussen 2 partijen moet worden afgerekend, tijdelijk bij een notaris in bewaring wordt gegeven in afwachting van een later te nemen beslissing of de reparatie van een bepaald gebrek. Zo houdt de éne partij die nog wat tegoed heeft van de andere partij “een stok achter de deur” en heeft de andere partij de zekerheid dat het geld niet zomaar “verdwijnt”.

In een depotakte maakt u dan samen met de andere partij afspraken over de voorwaarden waaronder het bewaarde bedrag op een later tijdstip alsnog kan worden uitgekeerd.

Wilt u een aandeel in de eigendom van uw onroerend goed overdragen aan iemand die al voor een gedeelte mede-eigenaar is? Dan gaat u niet verkopen maar verdelen met uw mede-eigenaar. Denkt u bijvoorbeeld aan verdeling van eigendom tussen 2 eigenaren die recent gescheiden zijn of aan de verdeling van eigendom door erfgenamen die door een overlijden gezamenlijk eigenaars zijn geworden.

Voor een dergelijke situatie biedt de akte van verdeling uitkomst en wij zijn u hierbij graag van dienst.

Als er op de woning een hypotheek rust die u samen bent aangegaan, dan zult u eerst met behulp van uw hypotheekadviseur uw opties moeten bekijken.

Soms is het interessant om bij dezelfde bank te blijven en een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de bank aan te vragen voor de eigenaar die uitgekocht gaat worden.

Maar het kan ook zo zijn dat uw adviseur voor u berekend heeft dat het interessanter is om de hypotheek over te sluiten naar een nieuwe lening bij een andere bank.

In dat laatste geval zal er ook een nieuwe hypotheekakte opgesteld moeten worden.

Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwbouw maar ook tussen 2 eigenaren van bestaande bouw, kan het soms noodzakelijk zijn dat er afspraken vastgelegd worden tussen aan elkaar grenzende percelen. Bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid waarmee een recht van overpad of de handhaving van een bepaald bouwwerk wordt vastgelegd.

Ook komt het in bedoelde gevallen voor dat het nodig is dat bepaalde afspraken tussen verkoper en koper zodanig vastgelegd worden dat deze bij elke opvolgende eigendomsoverdracht moeten worden doorgelegd aan de opvolgende koper. Bijvoorbeeld een kwalitatieve verplichting of kettingbeding waardoor de koper (en diens rechtsopvolgers in de toekomst) moet gedogen dat verkoper op de grond die niet verkocht is en van verkoper blijft een bepaalde activiteit gaat/blijft uitoefenen.

Wij kunnen u hierin adviseren om ervoor te zorgen dat de afspraken correct verwoord zijn en vastgelegd worden zodat deze tot in lengte van dagen nog kunnen gelden.

Vaak zeggen mensen: “Ik heb een hypotheek op mijn huis.”. Juridisch gezien wordt dan doorgaans bedoeld: “Ik heb geld geleend voor mijn huis en heb daarvoor een hypotheekrecht afgegeven aan de bank.” Het hypotheekrecht zorgt ervoor dat de partij die het geld uitleent maximale zekerheid heeft als het gaat om de terugbetaling van de geldlening. Een hypotheekakte wordt vaak opgemaakt voor geldleningen bij een bank, maar kan evenzo goed worden toegepast wanneer u geld leent bij een persoon of bedrijf.

Door ondertekening van de hypotheekakte geeft u uw woning in onderpand aan de bank/geldverstrekker.

Dit kan spelen wanneer u geld leent voor een aankoop van een woning of extra geld leent voor de verbouwing/verduurzaming van uw woning. Maar bijvoorbeeld ook wanneer u de hypotheek gaat oversluiten naar een andere partij.

Voor het opmaken van de akte van levering plus een eventuele hypotheekakte betaalt u kosten aan de notaris en aan het Kadaster. Voor een indicatie van deze kosten vraagt u hier een offerte aan.

Bij de overdracht van onroerend goed is meestal ook overdrachtsbelasting of BTW verschuldigd.

Onze juristen zijn goed bekend met de uitzonderingen, vrijstellingen en bijzondere regelingen die er bestaan. Goed advies kan dan letterlijk goud waard zijn.

Hebt u een koper gevonden voor uw woning of een andersoortige onroerende zaak/registergoed en bent u het eens over de prijs?

Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Bij de verkoop van een woonhuis moet u die afspraken volgens de wet schriftelijk vastleggen in een koopcontract. Mondelinge afspraken bij verkoop van een woning gelden dus niet.

Nadat het koopcontract is getekend, de eventuele bedenktijd voorbij is en de eventuele ontbindende voorwaarden niet nodig zijn gebleken, is het onroerend goed nog niet als vanzelf eigendom van de koper geworden.

De juridische eigendom moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet u naar de notaris, waar koper en verkoper samen de akte van levering ondertekenen.

De notaris laat vervolgens de akte van levering registeren bij het Kadaster en dan pas wordt de eigendom op naam van de koper gesteld.

OFFERTE KLIK HIER
of bel 0492 509 333

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en waakt daarom over de belangen van alle betrokken partijen. Om alle partijen de beloofde zekerheid te kunnen bieden doet de notaris allerlei onderzoeken en onderneemt hij tijdig actie wanneer iets niet helemaal in orde is. Komen bepaalde zaken niet in orde en vreest de notaris dat hierdoor een partij benadeeld wordt? Dan tekent hij de akte niet!

Op het notariskantoor wordt dus achter de schermen heel veel voor u gedaan, zodat u alleen nog maar de aktes hoeft te tekenen.

Behalve de deskundigheid en jarenlange ervaring op dit vakgebied is ons kantoor uitgerust met de meest moderne software en communicatiemiddelen zodat wij niet alleen onze juridische werkzaamheden maar ook onze spilfunctie tussen alle betrokken partijen zo snel en efficiënt mogelijk voor u kunnen vervullen.